ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทั้ง 20 คนครับ

1วรัญญา มงคลหัตถีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2สุชาดา ฉัตรนิรัติศัยคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
3ธนภัทร รัตโนทัยคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4อัญชลี มีกลิ่นคณะพลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5ทิพวรรณ ผาสุขคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
6ไกรวิชญ์ ขุนจิตรใจคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7เกษมสันติ์ โพธิ์มากคณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
8ปณิดา บุณยะสุนานนท์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9ศศิประภา เพ็งหนูคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10บุญพิทักษ์ จอมนงค์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11อรพรรณ ดาวรามคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
12มัลลิกา นาบุดดาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13อัสมัน อีแตคณะรัฐศาตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
14วริษฐา วังกานนท์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
15พณิตา ศรีสุวรรณคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ
16พัชรพล หาจันสีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17ศศิวิมล อาจมนตรีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18ปาริฉัตร หล้าหนักคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19อนุรักษ์ สกุลเหมือนคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
20อดิศร เอียดตรงคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายงานตัวรับสิทธิ์ตามขั้นตอน ดังนี้

1. ส่งข้อมูลส่วนตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์มาที่อีเมล infoclick@clickforclever.com ข้อมูลประกอบไปด้วย

  • ชื่อและนามสกุล (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
  • เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
  • สำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

2. สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 23 กรกฎาคม เท่านั้น!!!

3. หลังจากส่งข้อมูลส่วนตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโม

4. หากไม่ได้รับการติดต่อกลับ โทรติดต่อสอบถามได้ที่ 096-079-2565

5. ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้

6. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด