พี่คลิก ผู้รอบรู้ รู้รอบ

รวมรับตรงหลังแอดมิชชั่น 59

น้องๆ ที่พลาดรอบแอดมิชชั่นอย่าเพิ่งเสียใจไป !!!!
โอกาสที่จะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยยังมี
และพี่คลิกรวบรวมไว้ให้ที่นี่แล้วว !!!!.
.
.
.


รับตรง 59 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)• สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว
___รับสมัคร : วันนี้ - 18 มิ.ย. 59 ///// 80 ที่นั่ง

___ 
 

โครงการรับตรง KU Admission ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมรอบที่ 3) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
___รับสมัคร : วันนี้ - 18 มิ.ย. 59 ///// 1,252ที่นั่ง 80 คณะ

 ___


รับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์ *สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว* 
• โครงการพิเศษ สาขาการตลาดนานาชาติ
___รับสมัคร : วันนี้ - 19 มิ.ย.59

___
 

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่5) มหาวิทยาลัยชินวัตร
___รับสมัคร : วันนี้ - 19 มิ.ย. 59 

___
 

โครงการรับตรง 59 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยบูรพา
___รับสมัคร : วันนี้ - 20 มิ.ย. 59 ///// 60 ที่นั่ง

___
 

รับตรง 59 รับตรงทั่วประเทศ (ครั้งที่ 3) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
___รับสมัคร : วันนี้ – 20 มิ.ย. 59 ///// 64 ที่นั่ง 7 คณะ

___
 

โครงการรับตรง 59 (ครั้งที่ 3) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
___รับสมัคร : วันนี้ - 20 มิ.ย. 59 ///// 20 ที่นั่ง

___
 

รับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์ฯ
• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์
___รับสมัคร : วันนี้ - 22 มิ.ย. 59 

___


โครงการรับตรง 59 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
___รับสมัคร : วันนี้ - 22 มิ.ย. 59

___
 

รับตรง 59 มหาวิทยาลัยมหิดล
• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
___รับสมัคร : วันนี้ - 22 มิ.ย. 59 ///// 3 ที่นั่ง

___
 

รับตรง 59 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
• คณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบหลัง Admission ยื่นคะแนน ( O-NET,GAT,PAT2)
___รับสมัคร : วันนี้ – 22 มิ.ย. 59 ///// 8 คณะ

___
 

รับตรง 59 มหาวิทยาลัยมหิดล
• หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทย์ศาสตร์
___รับสมัคร : วันนี้ - 23 มิ.ย. 59 ///// 4 ที่นั่ง 1 คณะ

___
 

รับตรง 59  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการ
___รับสมัคร : วันนี้ - 24 มิ.ย. 59 ///// 1,450 ที่นั่ง 11 คณะ
 

โครงการรับตรงทั่วประเทศ (คณะดำเนินการเอง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
___รับสมัคร : วันนี้ - 24 มิ.ย. 59 ///// 1,400 ที่นั่ง 10คณะ

___
 

รับตรง 59 รับสมัครโควตา (รอบสุดท้าย) วิทยาลัยนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
___รับสมัคร : วันนี้ - 26 มิ.ย. 59 ///// 20 ที่นั่ง 1 คณะ

___


รับตรง 59 รับสมัครโควตา (รอบสุดท้าย)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี วิทยาลัยนานาชาติ
___รับสมัคร : วันนี้ - 26 มิ.ย. 59 ///// 20 ที่นั่ง 

___
 

รับตรง59  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (รอบที่3)
• คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
___รับสมัคร : วันนี้ - 26 มิ.ย. 59 ///// 45 ที่นั่ง 

___
 

รับตรง 59 มหาวิทยาลัยบูรพา
• สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
___รับสมัคร : วันนี้ - 30 มิ.ย. 59 ///// 51 ที่นั่ง

___
 

รับตรง 59 มหาวิทยาลัยบูรพา
• สาขาวิชาการบริหารทั่วไป คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
___รับสมัคร : วันนี้ - 30 มิ.ย. 59 ///// 112 ที่นั่ง 

___
 

รับตรง 59 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
• สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
___รับสมัคร : วันนี้ - 30 มิ.ย. 59 /////  30 ที่นั่ง

___
 

รับตรง 59 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
• โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิตAEC (รอบที่ 2)
___รับสมัคร : วันนี้ - 30 มิ.ย. 59 /////  400 ที่นั่ง 14 คณะ

___
 

รับตรง 59 วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมฯ คณะวิทยาการจัดการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
___รับสมัคร : วันนี้ - 30 มิ.ย. 59 /////  310 ที่นั่ง 12 คณะ

___


ทุนและรับตรง วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
• คณะพยาบาลศาสตร์ คณะจิตวิทยาและคณะกายภาพบำบัด (รอบที่ 2)
___รับสมัคร : วันนี้ - 30 มิ.ย. 59 /////  5 คณะ

___
 

โครงการรับตรง 59 (โควตา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ฯ ศรีราชา ครั้งที่ 3
___รับสมัคร : วันนี้ - 01 ก.ค. 59 ///// 100 ที่นั่ง 

___
 

รับตรงพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล และ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (รอบที่3)
___รับสมัคร : วันนี้ - 04 ก.ค. 59 ///// 15 ที่นั่ง 

___
 
 

รับตรง59 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (เทียบเข้า)(ครั้งที่ 2)
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
___รับสมัคร : วันนี้ - 06 ก.ค. 59 

___
 

รับตรง59 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ V to U (ครั้งที่ 2)
• หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
___รับสมัคร : วันนี้ - 06 ก.ค. 59 

___
 

รับตรง59 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการรับตร (ครั้งที่ 2)
• หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
___รับสมัคร : วันนี้ - 06 ก.ค. 59 ///// 3 คณะ

___
 

รับตรง59 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)(ครั้งที่ 2)
___รับสมัคร : วันนี้ - 07 ก.ค. 59 ///// 20 ที่นั่ง 

___
 

รับตรง 59 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (รอบ2)
___รับสมัคร : วันนี้ - 08 ก.ค. 59 ///// 25 คณะ

___
 

รับตรง 59 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• โครงการพิเศษสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
___รับสมัคร : วันนี้ - 08 ก.ค. 59 ///// 2 คณะ

___
 

รับตรง 59 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ภาคนอกเวลาราชการ)
• คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
___รับสมัคร : วันนี้ - 12 ก.ค. 59 ///// 23 คณะ

___
 

รับตรง 59 (รอบพิเศษ) ม.วลัยลักษณ์
___รับสมัคร : วันนี้ - 15 ก.ค. 59 ///// 875 ที่นั่ง 30 คณะ

___
 

รับตรง 59 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
• ประเภท Weekend Track (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
___รับสมัคร : วันนี้ - 15 ก.ค. 59 ///// 1,765 ที่นั่ง 23 คณะ 

___
 

รับตรง 59 มหาวิทยาลัยนครพนม
• หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการและสาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร (ครั้งที่ 3)
___รับสมัคร : วันนี้ - 03 ส.ค. 59 ///// 50 ที่นั่ง 2 คณะ

___